Problematika DTM  jako zákonná povinnost vlastníků Dopravní a technické infrastruktury (specificky pro Prahu).

V současnosti je hlavním metodickým orgánem pro tuto oblast v Praze IPR, který bude správcem DTM na tzv. krajské úrovni. Městské části vystupují v této problematice jako vlastníci nebo správci.

Pro MČ byla zpracována „Metodika pro zajištění povinností Hl. m. Prahy při správě obsahu DTM kraje“. Zjednodušeně lze říct, že je nutno provést tyto kroky:

  1. Evidence majetku MČ (pozemky, entity dopravní a technické infrastruktury (DTI)) – inventura a přenesení z tabulkové podoby do grafické
  2. Určení Editora DTM (termín 6.23) – jeho evidence na ČÚZK
  3. Tzv. konsolidace dat DTI + přehledy vlastnictví pozemků a věcných břemen a jejich převedení do podoby vhodné pro obsluhu DTM (může řešit určený Editor).
  4. Do termínu 10.23 zaslat ve výměnném formátu DTM (JVF) tato data do základní databáze vedené na IPRu (nazváno jako zkušební provoz).
  5. Do termínu 1.24 připravenost na spuštění digitalizace stavebních a jiných řízení přes portál občana   a stavebníka (zajistí Editor)
  6. Do termínu 6.24 připravenost na ostrý provoz DTM na celostátní úrovni.

Praha v současnosti eviduje tzv. strategické softwarové GIS řešení od firem GEPRO (Kokeš, Misys, Správa Budov), TSK (CDSW) a T-Mapy. Volba Editora DTM (a nejen DTM) je vždy determinována softwarem, který umožní problematiku efektivně (láce, jednoduchost) řešit.

V současnosti se jeví jako nejlepší varianta Editor, který nabídne řešení na platformě Gepro, protože tato už nyní zabezpečuje nejen práci s majetkem, ale i s DTM.  Je zřejmé, že jejich software založený na BIM technologii, bude i v budoucnu standardem pro řešení problematiky řízení životního cyklu staveb, tj budov, areálů a veřejného prostoru.

Odpovědně tedy můžeme nabídnout služby Editora, včetně zajištění příslušným softwarem.