Search for:

Seminář o editorství – úspěšný seminář za námi

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno

Vyplňte v článku zobrazený formulář a my Vás seznámíme s informacemi, které se dozvědělo 100 organizací, tvůrců dat a správců dat.

V případě podobně velkého zájmu uspořádáme další seminář pozveme Vás na něj, děkujeme.

Nejčastější dotazy vlastníků věcí k digitalizaci správních řízení, k digitální technické mapě (DTM) a k editorství.

 • Jaké důležité termíny jsou aktuálně pro mě, jako vlastníka, ze zákona určující?
 • Jak mám přistupovat k majetku, který nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí?
 • Co to vůbec nová DTM je, co je obsahem?
 • Jaké povinnosti pro mě z nové vyhlášky o DTM vyplývají?
 • Kdo je to editor, co po něm mám chtít, kde a jak ho mám najít?
 • Co má umět software, abych dokázal obsloužit digitalizační procesy i DTM?
 • Co je to výměnný formát a co s věcmi, které nejsou obsahem DTM?

Odpovědi na tyto a další otázky chceme poskytnout na plánovaném semináři a tímto předběžným programem:

 • Zákonný rámec a role editorů
 • Digitalizace stavebních a jiných řízení
 • Digitální technická mapa (DTM)
 • Editorství v užším (DTM) a širším pojetí
 • Příklady majetek-DTM-BIM-životní cyklus stavby
 • Editor a softwarová podpora

Problematika DTM  jako zákonná povinnost vlastníků Dopravní a technické infrastruktury (specificky pro Prahu).

V současnosti je hlavním metodickým orgánem pro tuto oblast v Praze IPR, který bude správcem DTM na tzv. krajské úrovni. Městské části vystupují v této problematice jako vlastníci nebo správci.

Pro MČ byla zpracována „Metodika pro zajištění povinností Hl. m. Prahy při správě obsahu DTM kraje“. Zjednodušeně lze říct, že je nutno provést tyto kroky:

 1. Evidence majetku MČ (pozemky, entity dopravní a technické infrastruktury (DTI)) – inventura a přenesení z tabulkové podoby do grafické
 2. Určení Editora DTM (termín 6.23) – jeho evidence na ČÚZK
 3. Tzv. konsolidace dat DTI + přehledy vlastnictví pozemků a věcných břemen a jejich převedení do podoby vhodné pro obsluhu DTM (může řešit určený Editor).
 4. Do termínu 10.23 zaslat ve výměnném formátu DTM (JVF) tato data do základní databáze vedené na IPRu (nazváno jako zkušební provoz).
 5. Do termínu 1.24 připravenost na spuštění digitalizace stavebních a jiných řízení přes portál občana   a stavebníka (zajistí Editor)
 6. Do termínu 6.24 připravenost na ostrý provoz DTM na celostátní úrovni.

Praha v současnosti eviduje tzv. strategické softwarové GIS řešení od firem GEPRO (Kokeš, Misys, Správa Budov), TSK (CDSW) a T-Mapy. Volba Editora DTM (a nejen DTM) je vždy determinována softwarem, který umožní problematiku efektivně (láce, jednoduchost) řešit.

V současnosti se jeví jako nejlepší varianta Editor, který nabídne řešení na platformě Gepro, protože tato už nyní zabezpečuje nejen práci s majetkem, ale i s DTM.  Je zřejmé, že jejich software založený na BIM technologii, bude i v budoucnu standardem pro řešení problematiky řízení životního cyklu staveb, tj budov, areálů a veřejného prostoru.

Odpovědně tedy můžeme nabídnout služby Editora, včetně zajištění příslušným softwarem.

Editorství procesů pro zajištění agend digitalizace stavebních a jiných řízení

Cíl: Popis role editora v nově vznikajících procesech v souvislosti s postupující digitalizací stavebních a dalších řízení. Metodické základy nejen z hlediska stavebních a jiných řízení, ale i nutná působnost v oblasti vlastnictví a správy nemovitého majetku. Vytvoření základní páteřní softwarové podpory pro fungování editora nejen v procesech směrem ke krajské úrovni a předepsané digitální technické mapy (dále jen DTM), ale i pro plnění funkcí u vlastníků nemovitostí s důrazem na obce. V tomto smyslu nejde pouze o řešení pro DTM, ale o řešení komplexnější – digitální mapu (dále jen DM) komunikující s majetkovými agendami vlastníků. Stanovení nutných znalostních dovedností, způsoby a formy vzdělávání editorů budou praktickým výstupem využitelným (vzhledem k současnému průběhu tvorby DTM) před zákonnými termíny nahlášení vlastnických editorů na ČÚZK.

Komentář: Problematika editorství se v rámci digitalizačních procesů (Portál občana, Portál stavebníka) poprvé objevila ve sbírce zákonů č.47/2020, kterým se mění zákon 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Zde se v části týkajících se DTM kraje a DM obce nově uvádí role „Editora“. Ten (zjednodušeně interpretováno) odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost vedených údajů. Editorem údajů je vlastník technické a dopravní infrastruktury nebo jím pověřená osoba.

V rámci národní části konference MVPBIM 2022 (9.2.2022) byl jako jeden z výstupů semináře „Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, …, vznesen ze strany zástupců obcí požadavek „v problematice Editorů DTM urychleně řešit nejen metodiku procesů, které musí zajišťovat, ale i určení jejich minimálních znalostních požadavků.“ Ukazuje se zde novost této problematiky a tedy potřeba definování a nastavení základních parametrů pro fungování editorské profese.

 Východiska a struktura řešení:

 1. Role editora ve dvou základních úrovních

Základní úroveň: vychází ze zákonem stanovených podmínek a týká se editorské role vlastníka objektů a zařízení, která jsou jmenovitě obsažena v příloze č.1 k vyhlášce č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.  V zásadě musí editor na této úrovni zajišťovat topologickou validitu a datovou integritu objektů technické infrastruktury (dále jen TI), dopravní infrastruktury(dále jen DI) a nezbytně také kontrolovat data o základní prostorové situaci (ZPS). Komunikuje s ostatními editory a je aktívní v procesech stavebních a jiných řízení.

Nadstavbová úroveň: vedle plnění aktivit základní úrovně vede DTM vlastníka včetně objektů a zařízení, která nejsou obsahem výše jmenované přílohy vyhlášky. Jde o komplexnější pohled z hlediska potřeb praxe a jedná se především o nemovitý a movitý majetek (parcely, věcná břemena, zeleň, mobiliář, apod.). Nutně zajišťuje i aktualizaci obsahu DTM kraje a DM vlastníka při stavebních aktivitách, které neprochází regulérním stavebním řízením. Současně pro vlastníka zajišťuje záznam a aktualizaci dat o věcných a finančních aktivitách, které je v rámci životního cyklu u daného objektu nebo zařízení nutno vést. Editor v této úrovni plní i úlohu podpory stavebníka, je-li jím vlastník, kterého zastupuje.

 • Softwarová podpora editorských procesů

Vytvořený softwarový nástroj pro práci editorů musí procesně zvládat na vstupech komunikaci s portálem stavebníka (např. při plnění povinností §161 Stavebního zákona), ale i např. komunikaci s jinými editory, okolím a s geodetickou komunitou. Součástí bude zvládání předepsaného jednotného výměnného formátu DTM (dále jen JVF DTM) a formátů běžných pro geodetické výstupy.  Datový model by měl obsahovat vedle přepsaných entit pro DTM i entity další, potřebné pro fungování vlastníka (DM). Výstupy budou opět poplatné předepsaným procedurám pro digitalizaci stavebních řízení, a navíc budou umožňovat formování datových sad pro služby WMS, pasporty vlastníka a případně pro oblast open dat nebo komerčního využití.

 • Edukační základy pro jednotné fungování editorů

Nezastupitelná a z hlediska znalostní úrovně i složitá role editora vyžaduje páteřní popis a nastavení procesů, které bude muset zajišťovat. Znalostní databáze bude určitě víceoborová – geodezie, DI a TI, základy územního plánování, stavební aktivity, a i základní znalosti z informačních technologií. Vše vždy na základě znalostí legislativy, technických norem a souvisejících procesů. Nezanedbatelné jsou samozřejmě i zkušenosti a praxe směrem k fungování konkrétního vlastníka stavebních objektů (DM) – s důrazem na obce a vlastníky kritické infrastruktury.