Editorství procesů pro zajištění agend digitalizace stavebních a jiných řízení

Cíl: Popis role editora v nově vznikajících procesech v souvislosti s postupující digitalizací stavebních a dalších řízení. Metodické základy nejen z hlediska stavebních a jiných řízení, ale i nutná působnost v oblasti vlastnictví a správy nemovitého majetku. Vytvoření základní páteřní softwarové podpory pro fungování editora nejen v procesech směrem ke krajské úrovni a předepsané digitální technické mapy (dále jen DTM), ale i pro plnění funkcí u vlastníků nemovitostí s důrazem na obce. V tomto smyslu nejde pouze o řešení pro DTM, ale o řešení komplexnější – digitální mapu (dále jen DM) komunikující s majetkovými agendami vlastníků. Stanovení nutných znalostních dovedností, způsoby a formy vzdělávání editorů budou praktickým výstupem využitelným (vzhledem k současnému průběhu tvorby DTM) před zákonnými termíny nahlášení vlastnických editorů na ČÚZK.

Komentář: Problematika editorství se v rámci digitalizačních procesů (Portál občana, Portál stavebníka) poprvé objevila ve sbírce zákonů č.47/2020, kterým se mění zákon 200/1994 Sb., o zeměměřictví. Zde se v části týkajících se DTM kraje a DM obce nově uvádí role „Editora“. Ten (zjednodušeně interpretováno) odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost vedených údajů. Editorem údajů je vlastník technické a dopravní infrastruktury nebo jím pověřená osoba.

V rámci národní části konference MVPBIM 2022 (9.2.2022) byl jako jeden z výstupů semináře „Nové úlohy obcí v procesech digitalizace stavebního procesu, …, vznesen ze strany zástupců obcí požadavek „v problematice Editorů DTM urychleně řešit nejen metodiku procesů, které musí zajišťovat, ale i určení jejich minimálních znalostních požadavků.“ Ukazuje se zde novost této problematiky a tedy potřeba definování a nastavení základních parametrů pro fungování editorské profese.

 Východiska a struktura řešení:

  1. Role editora ve dvou základních úrovních

Základní úroveň: vychází ze zákonem stanovených podmínek a týká se editorské role vlastníka objektů a zařízení, která jsou jmenovitě obsažena v příloze č.1 k vyhlášce č.393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.  V zásadě musí editor na této úrovni zajišťovat topologickou validitu a datovou integritu objektů technické infrastruktury (dále jen TI), dopravní infrastruktury(dále jen DI) a nezbytně také kontrolovat data o základní prostorové situaci (ZPS). Komunikuje s ostatními editory a je aktívní v procesech stavebních a jiných řízení.

Nadstavbová úroveň: vedle plnění aktivit základní úrovně vede DTM vlastníka včetně objektů a zařízení, která nejsou obsahem výše jmenované přílohy vyhlášky. Jde o komplexnější pohled z hlediska potřeb praxe a jedná se především o nemovitý a movitý majetek (parcely, věcná břemena, zeleň, mobiliář, apod.). Nutně zajišťuje i aktualizaci obsahu DTM kraje a DM vlastníka při stavebních aktivitách, které neprochází regulérním stavebním řízením. Současně pro vlastníka zajišťuje záznam a aktualizaci dat o věcných a finančních aktivitách, které je v rámci životního cyklu u daného objektu nebo zařízení nutno vést. Editor v této úrovni plní i úlohu podpory stavebníka, je-li jím vlastník, kterého zastupuje.

  • Softwarová podpora editorských procesů

Vytvořený softwarový nástroj pro práci editorů musí procesně zvládat na vstupech komunikaci s portálem stavebníka (např. při plnění povinností §161 Stavebního zákona), ale i např. komunikaci s jinými editory, okolím a s geodetickou komunitou. Součástí bude zvládání předepsaného jednotného výměnného formátu DTM (dále jen JVF DTM) a formátů běžných pro geodetické výstupy.  Datový model by měl obsahovat vedle přepsaných entit pro DTM i entity další, potřebné pro fungování vlastníka (DM). Výstupy budou opět poplatné předepsaným procedurám pro digitalizaci stavebních řízení, a navíc budou umožňovat formování datových sad pro služby WMS, pasporty vlastníka a případně pro oblast open dat nebo komerčního využití.

  • Edukační základy pro jednotné fungování editorů

Nezastupitelná a z hlediska znalostní úrovně i složitá role editora vyžaduje páteřní popis a nastavení procesů, které bude muset zajišťovat. Znalostní databáze bude určitě víceoborová – geodezie, DI a TI, základy územního plánování, stavební aktivity, a i základní znalosti z informačních technologií. Vše vždy na základě znalostí legislativy, technických norem a souvisejících procesů. Nezanedbatelné jsou samozřejmě i zkušenosti a praxe směrem k fungování konkrétního vlastníka stavebních objektů (DM) – s důrazem na obce a vlastníky kritické infrastruktury.